ដីលក់បន្ទាន់

Property Overview

  • Property ID GS002408
  • Price $3,200,000
  • PurposeFor Sale
  • TypeCommercial Land
  • LocationPHNOM PENH
  • BedroomsN/A
  • BathroomsN/A

Map